വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഈ ഒരു മഹാ അത്ഭുതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം

0
131

ലോകത്തിലെ സകലതിനെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം, കളിയാക്കുന്നവരും പരിഹസിക്കുന്നവരും ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാൽ അവർക്കു മനസ്സിലാകും ഇത് വെറുമൊരു ഗ്രന്ഥമല്ല എന്നുള്ള സത്യം, ഭൂമിയിലെ കരയുടെയും കടലിന്റെയും അനുപാതത്തെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അറിഞ്ഞാൽ നിരീശ്വരവാദികളുടെ പോലും ശബ്ദം നിന്ന് പോകും

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here