കണ്ണേർ, നാവേർ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ മഹത്തായ മരുന്നു

0
50

കണ്ണേർ സത്യമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ (സ)തങ്ങൾക്കു പോലും കണ്ണേർ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണേർ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെയും നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യത്തെ പോലെയും സാരമായി ബാധിക്കും വിശുദ്ധ ഖുർആനിന് മാത്രമേ കണ്ണേറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയു, കണ്ണേറിനെയും നാവേറിനെയും തടയാനുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ മഹത്തായ മന്ത്രം

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here