ഹദീസിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആദം നബി (അ)ന്റെ കുപ്പായം മക്കയിൽ പുനർ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ

0
1331

ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനാണ് ആദം നബി (അ)ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മനുഷ്യൻ ഇന്നും ശ്രീലങ്കയിലെ ആദം മലയിൽ ആദം നബി (അ)ന്റെ കാൽപാടുകൾ നമുക്കു കാണുവാൻ സാധിക്കും, ഇപ്പോൾ ഇദാ ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മക്കയിൽ ആദം നബി (അ) ന്റെ കുപ്പായം പുനർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ആ കാഴ്ച ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കൂ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here