ഈ ചെറിയ സൂറത്തിന്റെ മഹാത്ഭുതം നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്

0
424

വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ വളരെ ചെറിയ സൂറത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനഃപാഠം, പക്ഷേ ഈ സൂറത്തിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ സൗഭാഗ്യം നഷ്ടമാക്കില്ല,

വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഓരോ സൂറത്തിനും അതിന്റെതായ മഹത്വം അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചില സൂറത്തുകൾക്ക് ഒരുപാട് വലിയ പുണ്യം നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സൂറത്ത്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനഃപാഠം, ഇതിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോയാൽ അത് ജീവിതത്തിൽ തീരാ നഷ്ടം,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here