പ്രത്യേകിച്ച് വീടുകളിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ വിലപ്പെട്ട അറിവ്

0
318

നിസ്കാരം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇബാദത്താണ്, നിസ്കാരം ശരിയായില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ഇബാദത്തും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല, വീടുകളിൽ അല്ലങ്കിൽ പള്ളികളിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ വിലപ്പെട്ട അറിവ്,

നിസ്കാരം സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ താക്കോലാണ് നാളെ ആദ്യം വിചാരണക്കെടുക്കുന്നത് നിസ്കാരമാണ്, നിസ്കാരം ശരിയല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ഇബാദത്തും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല, നിസ്കാരം വീടുകളിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു അറിവാണ് ഈ പറയുന്നത്, വീടുകളിൽ നമുക്കൊരു നിസ്കാര മുറി ഉണ്ടാകും, അതിൽ ഒരേ ഭാഗത്തായിരിക്കും മുസല്ല ഇട്ടു നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാറുള്ളത്, എന്നാൽ അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചാൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരം കറാഅതാണ്‌ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അറിവാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടു നോക്കൂ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here