മനസ്സിലുള്ള ഏതൊരു ആഗ്രഹവും സഫലമാകുവാൻ ഇസ്ലാമിലെ മഹത്തായ വഴി,

0

ജീവിതത്തിൽ ഹലാലായ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും, ഹലാലായ ഏതൊരു ആഗ്രഹവും സഫലമാകുവാൻ ഇസ്ലാമിക വഴി,

സുബ്ഹിക്ക് ശേഷം ഖിബ്ലക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു ഈമാനോട് കൂടി അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ ഈ ഇസ്മു ചൊല്ലി നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഏതൊരു ഹലാലായ ആഗ്രഹവും എളുപ്പത്തിൽ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here