ഒരറ്റ ചെറിയ ദിഖ്‌ർ, ചൊല്ലാൻ എളുപ്പം, ഉടനടി ഫലം ലഭിക്കുന്ന മഹത്തായ വചനം,

0

വളരെയധികം ഫലപ്രദമായ ചൊല്ലാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ദിഖ്‌ർ, ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറുവാനും നമ്മുടെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിനും അത്യത്തമം,

അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ വചനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതി ശ്രേഷ്ഠമായ ദിഖ്‌ർ, വീഡിയോ കാണാം

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here